Український союз промисловців і підприємців, вул. Хрещатик, 34, м. Київ, 01001, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Український союз промисловців і підприємців

Адреса:вул. Хрещатик, 34, м. Київ, 01001, Україна
Телефон:+38(044) 278-30-69
Факс:+38(044) 2763152
Вебсайт:http://uspp.org.ua


Президент - Кiнах Анатолiй Кирилович

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) є недержавною громадською безприбутковою організацією, що об'єднує суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадські організації та їх об'єднання з метою сприяння проведенню економічних реформ та захисту інтересів вітчизняних товаровиробників.

В УСПП входить 16 тисяч колективних членів - промислові, будівельні, транспортні, наукові, фінансові, комерційні та підприємницькі об'єднання, підприємства, організації. У її складі працює 35 регіональних, територіальних відділень та представництв.

Сфера діяльності УСПП - усі галузі народного господарства України: промисловість, будівництво, енергетика, залізничний, морський, автомобільний транспорт, зв'язок, торгівля; середній і малий бізнес, широкий розвиток ділового міжнародного співробітництва.

Основними цілями та завданнями Українського союзу промисловців і підприємців є:
- захист інтересів вітчизняних товаровиробників з питань поліпшення інвестиційного клімату в країні, вдосконалення експортно-імпортної політики,
- реформування грошово-кредитної системи, подолання платіжної кризи, створення стимулюючої виробництво податкової системи;
- сприяння прийняттю власними структурами рішень, які б допомагали розвитку бізнесу в Україні;
- зниження соціальної ціни ринкових перетворень, які відбуваються в країні;
- сприяння пом'якшенню наслідків економічної кризи;
- забезпечення свободи підприємництва і захист членів союзу від сваволі чиновників;
- зупинення падіння виробництва;
- всіляке сприяння структурній перебудові економіки, випуску конкурентоспроможної продукції, нарощуванню експортного потенціалу, вдосконаленню менеджменту на підприємствах, фірмах, зростанню професіоналізму керівників.

УСПП здійснює свою діяльність на засадах самоуправління, добровільності і рівноправності його членів, відкритості і демократичності. Організаційна структура й управління діяльністю Союзу регламентовані Статутом. Вищим органом УСПП є з'їзд, який визначає головні напрямки діяльності УСПП, розглядає та затверджує довгострокові програми діяльності, затверджує Статут, вносить до нього зміни та доповнення, формує Правління, обирає Президента УСПП, а також ревізійну та мандатну комісії.

Президент УСПП є вищою посадовою особою УСПП, представляє його інтереси в органах законодавчої і виконавчої влади, суспільних об'єднаннях, міжнародних і зарубіжних організаціях.

Згідно Розпорядженню Президента України Л.Д.Кучми, запроваджена система обов'язкового узгодження законодавчих ініціатив, проектів рішень Кабінету Міністрів України з УСПП і Конфедерацією роботодавців України (яка створена з ініціативи УСПП), забезпечена участь експертів цих організацій в опрацюванні проектів нормативно-правових актів у міністерствах та інших центральних органів виконавчої влади. Представники УСПП, Конфедерації роботодавців України є членами колегій міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, на яких покладено реалізацію соціально-економічної політики країни.

При УСПП, Конфедерації роботодавців України створено Координаційну раду у складі заступників голів облдержадміністрацій (мерів міст обласного підпорядкування) з питань промисловості, транспорту, паливно-енергетичного комплексу. Український союз промисловців і підприємців України конструктивно співробітничає з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

Для створення узгоджених механізмів фінансово-кредитної підтримки ефективно працюючих товаровиробників між УСПП і Національним банком України у 1997 році укладено Угоду про співробітництво та координацію діяльності.

У квітні 2000р. підписано Меморандум про співробітництво між УСПП та Фондом державного майна України. Передбачена тісна взаємодія щодо підтримки приватизаційних процесів у країні.
Код компании: 9106