Український фінансово-економічний інститут, вул. Ванди Василевської, 27/29, м. Київ, 04116, Україна - каталог підприємств України Yellow.com.ua
'yellow.com.ua - каталог предприятий Украины


Український фінансово-економічний інститут

Адреса:вул. Ванди Василевської, 27/29, м. Київ, 04116, Україна
Телефон:+38(044) 211-83-23, 211-84-15, 211-85-83
Факс:
Вебсайт:http://www.ufei.edu.ua http://www.ufei.ukrbiz.net


Голова Наглядової Ради, Директор Інституту - Олександр Сидорович Пшенишнюк, доктор технічних наук, професор
Ректор - Голіков Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, член-корреспондент Національної академії наук України

Український фінансово-економічний інститут - вищий навчальний заклад нового типу, який поєднує фундаментальну підготовку з практичним використанням найсучасніших досягнень світової економічної науки.

Український фінансово-економічний інститут, один з перших недержавних закладів освіти незалежної України, було створено в 1992 році.

Професорсько-викладацький склад: науково-педагогічний персонал включає 78 викладачів, з яких 1 член-кореспондент НАН України; 12 докторів наук, професорів; 50 кандидатів наук, доцентів.

Для читання лекцій інститут запрошує провідних вчених академічних інститутів і найбільших закладів освіти Києва, таких як Інститут економіки, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, Національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Київський національний економічний університет, Національний технічний університет України ("КПІ"), Київський національний торговельно-економічний університет, Академія зовнішньої торгівлі.

Інститут співпрацює з навчальних технологій та програм з вищими закладами освіти країн СНД, Аргентини, Британії та Німеччини. Його внесено до реєстру Британської експертно-сервісної служби при Британській Раді з узгодження та коригування програм навчання та методик викладання. Навчальні програми враховують світові тенденції у розвитку сучасної бізнес-освіти, комп'ютерних технологій та зорієнтовані на забезпечення конкурентноздатності та працевлаштування випускників.

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
заснований в 1993 році.

Факультет готує економістів за спеціальностями "Фінанси", "Облік і аудит".

Спеціальність "Фінанси" включає такі спеціалізації: Фінанси підприємств, Державні фінанси, Фінансову оцінку власності та операції з нерухомістю, Страхування.

Спеціальність "Облік і аудит" включає такі спеціалізації: Облік і аудит в підприємницький діяльності, Облік і аудит в фінансово-кредитних установах, Облік і аудит в банках.

Студенти економічного факультету опановують сучасні методи і прийоми фінансового аналізу, обліку і аудиту, навчаються аналізувати фінансовий стан підприємства, його ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість і стабільність, рентабельність, ділову активність на ринку цінних паперів.

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ
заснований в 1993році.

Спеціальність: 8.050102 "Економічна кібернетика". IV рівень акредитації.

Спеціалізації: Інформаційні системи в менеджменті, Системи підтримки прийняття рішень в бізнесі, Комп'ютерні технології в економічних системах ("комп'ютерна графіка та дизайн").

Факультет готує: бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Кваліфікація: економіст.

Після отримання диплому бакалавра випускники вступають до магістратури на конкурсній основі і після закінчення захищають магістерську дисертацію. Магістр з "Економічної кібернетики" - це фахівець високої кваліфікації, підготовлений для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, планово-економічної діяльності на промислових підприємствах, в науково-дослідних та проектних установах, а також може займати керівні посади в організаційних структурах відповідного профілю. Крім того, маючи серйозну підготовку з прикладних дисциплін економічного та управлінського циклів, магістри можуть виконувати роботу і займати відповідальні посади в галузі фінансів, обліку, менеджменту, маркетингу.

ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГУ
заснований в 1998 році.

Наймолодший факультет інституту для підготовки фахівців середнього та вищого управлінського рівня в підрозділах, які займаються маркетингом, збутом і постачанням, рекламою, розробкою і просуванням на ринок нових товарів, зовнішньоекономічною діяльністю, ціноутворенням за спеціальністю "Маркетинг" із спеціалізацією з маркетингу товарів і послуг спеціального призначення.

Навчальні програми спеціальності орієнтовані на підготовку економістів - маркетологів, які вільно орієнтуються в сучасному ринковому середовищі, добре знають специфіку різних товарів і зможуть на високому професійному рівні проводити маркетингові дослідження, розробляти бізнес-плани і маркетингову стратегію, формувати товарну, цінову та збутову політику підприємства, проводити рекламні кампанії і здійснювати консультаційну діяльність з маркетингу.

Викладання дисциплін професійного спрямування проводиться на основі найсучасніших методів навчання, розроблених для підготовки фахівців з управління провідними європейськими університетами. Широко використовується схвалений Українською асоціацією маркетингу кейс-метод або метод розв'язання господарських ситуацій: студентам пропонуються до розгляду і розв'язання реальні господарські ситуації на підприємствах України.

Курсові, а в подальшому і дипломні роботи виконуються під конкретні замовлення установ та організацій - отже, ще на студентській лаві майбутні фахівці набувають досвіду практичної роботи.

Спеціалізація з маркетингу товарів і послуг спеціального призначення передбачає поглиблене вивчення митної справи та міжнародного митного регулювання, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, товарознавства, експертизи і обліку у зовнішньоекономічній діяльності.

ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
заснований в 1996 році

Факультет здійснює підготовку бакалаврів та спеціалістів за спеціальностями "Фінанси", "Облік і аудит", "Економічна кібернетика", "Маркетинг".

Навчання на заочному факультеті - найкраща можливість для вчорашніх випускників технікумів та коледжів і працівників підприємств будь-якої форми власності різних галузей економіки отримати вищу економічну освіту або підвищити свою кваліфікацію без відриву від виробництва.

Підготовка студентів ведеться за навчальними планами денної форми навчання, відкоригованими з урахуванням особливостей заочного факультету. Обсяги викладання дають можливість отримати грунтовні знання з усіх фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін за фаховим спрямуванням і достатні для глибокого оволодіння спеціальністю.

Зарахованим на старші курси студентам, які мають складати академічну різницю, надається можливість прослухати лекції під час настановчих сесій або отримати консультації викладачів у зручний для них час.

Наукове та навчально-методичне забезпечення навчального процесу на заочному факультеті здійснюється вченими і висококваліфікованими викладачами УФЕІ та запрошеними з інших провідних вищих закладів освіти України.

Студенти заочної форми навчання забезпечуються необхідною методичною та навчальною літературою, мають можливість отримати консультації викладачів у межсесійний період, а також скористатися комп'ютерною базою інституту при виконання контрольних, курсових та випускних робіт. Для підготовки фахівців впроваджується дистанційна освіта.

З 1996 року відбіркові приймальні комісії УФЕІ проводять роботу в регіонах, і сьогодні мешканці Івано-Франківської, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей мають можливість зустрічатися з викладачами, не виїжджаючи до Києва.
Український фінансово-економічний інститут уклав угоди про співробітництво з рядом технікумів, коледжів, вищих професійно-технічних училищ, чиї випускники користуються правом переважного зарахування на навчання за обраною спеціальністю на пільгових умовах.

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
заснований в 1998 році

УФЕІ має два ліцеї в м. Обухів та середній школі №63 м. Києва. Ліцеїсти УФЕІ після закінчення навчання та отримання атестату про повну загальну середню освіту вступають на другий курс УФЕІ за обраною спеціальністю. В м. Надвірній Івано-Франківської області та в Кременчуці, Полтавської області на базі НВК працюють профільні класи (10-11), які готують учнів до вступу в УФЕІ.

Два рази на рік (грудень, квітень) факультет довузівської підготовки проводить олімпіади з математики та інформатики. Переможці олімпіад вступають до УФЕІ поза конкурсом.
Факультет має підготовчі курси, здійснює набір на перший курс абітурієнтів з середніх шкіл, проводить профорієнтаційну підготовку молоді в ПТУ, коледжах для вступу на старші курси.
Код компании: 7735